ภาคเรียนที่ 1
               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8          
แบบทดสอบที่ 1          
แบบทดสอบที่ 2          
แบบทดสอบที่ 3          
แบบทดสอบที่ 4          
แบบทดสอบที่ 5          
บทที่ 3 เพิ่มเติม สรุปๆ          
แบบทดสอบที่ 1-5     กลับ