ภาคเรียนที่ 2
               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5          
แบบทดสอบที่ 6          
แบบทดสอบที่ 7          
แบบทดสอบที่ 8          
แบบทดสอบที่ 9          
แบบทดสอบที่ 10          
           
แบบทดสอบที่ 1-9     กลับ