ภาคเรียนที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8          
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9     กลับ