ให้นักเรียนเลือกภาคเรียนให้ถูกต้องและทำแบบทดสอบในขั้นต่อไป  
   
   
   
  กรอกข้อมูล Deep   ลงทะเบียน ระบบ Deep  
  ภาคเรียนที่1 scratch ภาคเรียนที่2  
   
 

แบบทดสอบกลาง (หน่วย1-3) ม.1 2-2562

game สัญลักษณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

แบบทดสอบก่อนเรียน

PowerPoint 5 แบบทดสอบหลังเรียน
  แบบทดสอบก่อนเรียน  

แบบทดสอบปลาย (หน่วย4-6) ม.1 2-2562

แบบทดสอบ 2/9 แบบทดสอบ 3/5

 

 

 

 
  ส่งงานช่วง CoVid-19